เงื่อนไขการใช้ระบบเพื่อทำแบบทดสอบ

*การทดสอบบนเว็บไซต์นี้ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer

*แนะนำให้ทำการทดสอบโดยการเข้าเว็บไซต์นี้ผ่านโน๊ตบุ๊ค แล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

*หากมีผู้ทำแบบทดสอบเข้าเว็บไซต์นี้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อล่าช้า

ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว โปรดรอสักครู่และเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง

ข้อควรระวังในขั้นตอนการใส่ข้อมูลส่วนบุคคล

・ โปรดเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวพนักงานให้พร้อมและใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือรหัสประจำตัวพนักงานให้ถูกต้อง

・ หากไม่มีคำสั่ง ให้ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลรหัส G 1 และ 2

ในกรณีที่มีหมายเลข MANAGEMENT NUMBER แสดงไว้อยู่แล้ว ให้ใส่เฉพาะ ID และรหัสผ่านเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ

<การเก็บรวบรวมและวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล>

บริษัท KEI Advanced Co., Ltd. และบริษัท Riasec Co., Ltd. จะทำการทดสอบ PROG โดยในช่วงเวลาของการดำเนินการ เราจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าทดสอบให้มาอย่างเคร่งครัดและจัดการอย่างเหมาะสม โปรดใส่ชื่อ-สกุลของคุณหลังยอมรับตามหัวข้อต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการทดสอบ PROG (รวมถึงแบบสอบถาม) จะเป็นไปตามขอบเขตที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ และจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้
・ ส่งและแจกจ่ายใบคำถาม ใบคำตอบ และผลการให้คะแนนของ PROG
・ ข้อมูลแนะนำการทดสอบ PROG
・ กระบวนการให้คะแนนของ PROG
・ วิเคราะห์แนวโน้มของคำตอบ สร้างข้อมูลสถิติประเภทต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานเพื่อรักษาคุณภาพของ PROG และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆ
・ ข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยที่มีส่วนช่วยในการประเมินและการฝึกอบรม
・ วิเคราะห์แนวโน้มของโรงเรียนและองค์กรที่ผู้เข้าทดสอบสังกัดอยู่ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการสำรวจอื่นๆ ตามข้อมูลดังกล่าว

2. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นทางเลือก แต่หากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถให้ได้ อาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ และการประมวลผลที่ระบุไว้ใน "1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน" และการให้บริการ ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

3. การเปิดเผย แก้ไข ลบ และระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการเปิดเผย แก้ไข ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ โปรดติดต่อหาเราตามข้อมูลติดต่อสอบถามที่ระบุไว้ใน "8. ข้อมูลติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่าง เราจะดำเนินการตอบกลับในขอบเขตที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีการตอบแล้ว เนื้อหาคำตอบของการทดสอบ PROG จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้มีการให้ข้อมูลไว้ร่วมกับ Kawaijuku Educational Institution, Riasec Co., Ltd. และ KEI Advanced Co., Ltd. (กลุ่มบริษัท Kawaijuku)
หัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้ร่วมกัน คือ ชื่อโรงเรียนหรือองค์กร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนักเรียน เพศ เนื้อหาคำตอบ (รวมถึงแบบสอบถาม) ผลคะแนน
ขอบเขตของผู้ใช้ข้อมูลร่วมกันคือ Kawaijuku Educational Institution, Riasec Co., Ltd., KEI Advanced Co., Ltd., Pick & Mix Co., Ltd.
วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้
・เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการรักษาคุณภาพของ PROG และพัฒนาผลิตภัณฑ์
・เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยที่มีส่วนช่วยในการประเมินและการฝึกอบรมอื่นๆ และวิเคราะห์แนวโน้มของคำตอบ จัดทำข้อมูลทางสถิติประเภทต่างๆ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลคือ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการบริหาร บริษัท Pick & Mix Co., Ltd.

5. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะไม่ถูกมอบให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
・ เมื่อผู้เข้าทดสอบทำการทดสอบผ่านองค์กร เช่น ผู้เข้าทดสอบยินยอมให้โรงเรียนที่ผู้เข้าทดสอบสังกัดอยู่เป็นผู้ถือครองผลการทดสอบหรือเข้าดูได้
・ เมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากการสืบทอดธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุมาจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น
・ เมื่อเป็นไปตามกฎหมาย และในกรณีที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายอื่นๆ หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

6. การจัดจ้างบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ "1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน" ข้างต้น ในกรณีนี้ เราจะเลือกผู้รับงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดการและกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

7. ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายจัดการข้อมูลลูกค้าของ Kawaijuku Educational Institution ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล บริษัท KEI Advanced Co., Ltd.
ผู้รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยข้อมูล บริษัท Riasec Co., Ltd.

8. ข้อมูลติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์บริการลูกค้า Riasec
・หมายเลขโทรฟรี : +81-120-769-396
・เวลาทำการ : 10.00-18.00 น. (Japan Standard Time, ไม่รับเรื่องในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเมื่อทำการสอบถามจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการติดต่อสอบถามเท่านั้น

9. การจัดการการเข้าถึง

เว็บไซต์นี้บันทึกข้อมูลของผู้ทำการทดสอบที่เข้าถึงได้ในรูปแบบของบันทึกการเข้าใช้ บันทึกการเข้าใช้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น เลข IP ชื่อเครื่อง ชื่อระบบปฏิบัติการ ชื่อเบราว์เซอร์ที่ใช้ วันที่และเวลาที่เข้าถึงของผู้ทำการทดสอบ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ทำการทดสอบแต่ละคนได้ บันทึกการเข้าถึงใช้สำหรับการบำรุงรักษาและการจัดการเว็บไซต์นี้ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแนวโน้มพฤติกรรมจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

10. เกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้เข้าทำแบบทดสอบ เราจะเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์นี้ตามประวัติการเข้าชมของผู้เข้าทำแบบทดสอบที่ได้รับจากคุกกี้ คุกกี้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เว้นแต่คุณจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลแยกจากกันและผู้เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ผู้เข้าทำแบบทดสอบสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ได้

* เกี่ยวกับ Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการของ Google Inc. เพื่อเช็คสถานะการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้เข้าทำแบบทดสอบ เมื่อคุณใช้ Google Analytics บนเว็บไซต์นี้ Google จะรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้เข้าทำแบบทดสอบบนเว็บไซต์นี้ตามคุกกี้ที่ออกโดยเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ได้รับผลการวิเคราะห์จาก Google Inc. และเข้าถึงสถานะการเข้าชมของเว็บไซต์นี้โดยผู้เข้าทำแบบทดสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์โดย Google Analytics จะไม่รวมข้อมูลใดใดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ นอกจากนี้ Google จะจัดการข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้ทดสอบยังสามารถหยุดรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าทำแบบทดสอบได้โดยปิดการใช้งาน Google Analytics ในการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ โดยคุณสามารถปิดใช้งาน Google Analytics ได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง "โปรแกรมเสริมการเลือกไม่ใช้ Google Analytics" ในหน้าดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของ Google และเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ หากผู้ทดสอบปิดการใช้งาน Google Analytics Google Analytics จะถูกปิดการใช้งานบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ด้วย แต่ผู้ทดสอบสามารถรีเซ็ตโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ ซึ่งการทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเปิดใช้งาน Google Analytics ได้อีกครั้ง
โปรดดูเว็บไซต์ Google Analytics สำหรับคำอธิบายและข้อกำหนดการใช้งาน Google Analytics และเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับคำอธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

ข้อกำหนดในการให้บริการของ GOOGLE ANALYTICS
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/th/
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GOOGLE
https://policies.google.com/privacy?hl=th
โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th